Du lịch Đắk Lắk sẽ tham gia gian hàng chung “Tây Nguyên Đại ngàn” tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017

Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 3035/BVHTTDL-TTr về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Tu bep C.Luyen Lao cai

Theo đó, để tăng cường thực hiện tốt công tác thanh tra nói chung và đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thanh tra Bộ, các Tổng cục, các Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, gồm:

Về xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm: Thanh tra Bộ chủ trì việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn Thanh tra các Sở xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Quá trình triển khai phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch thanh tra về thời gian và nội dung thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng. Việc thanh tra đột xuất phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khi xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước được giao phải thống nhất với Chánh Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng trong kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Đồng thời, thông báo cho Giám đốc các Sở liên quan biết để rà soát tránh trùng lặp với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở;

 

Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở theo đúng định hướng về thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, đồng thời xử lý việc chồng chéo giữa hoạt động kiểm tra của các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị cấp huyện về đối tượng, nội dung với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở

Chánh Thanh tra Bộ chủ động tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ, xử lý kịp thời việc chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ tướng. Báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện định kỳ hàng quý để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

Văn bản cũng quy định rõ, đối với lĩnh vực du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú du lịch thường xuyên chịu sự kiểm tra của nhiều cấp, nhiều ngành, đề nghị Giám đốc Sở tham mưu cho Chủ tịch UBND có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện thống nhất và đồng bộ trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp theo hướng lồng ghép và phối hợp giữa các cơ quan với nhau. Đồng thời giao Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối xây dựng và đề xuất kế hoạch kiểm tra không quá 01 lần/năm để tránh trùng lặp, chồng chéo. Về nội dung này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã có văn bản số 3142/BVHTTDL-TTr  ngày 12/8/2016 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *